Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dz.U UE , L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej : Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

Pkt. 1

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Villa Nova Dental Clinic Kiworkowa Spółka Partnerska Lekarzy Stomatologów z siedzibą w Warszawie nr KRS: 0000252233, nr NIP: 9512173139, nr REGON 140456786.

Pkt. 2

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie pod adresem: NZOZ Villa Nova Dental Clinic ul. Marconich 3 lok E, 02-954 Warszawa , z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych oraz mailowo, pod adresem iod@villanova.pl.

Pkt. 3

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania, udostępniania, powierzania dokumentacji medycznej podmiotom zależnym kapitałowo, osobowo lub podmiotów stale współpracujących w celu kontynuacji oraz zapewnienia ciągłości procesu wykonywania świadczeń zdrowotnych, w celu komunikacji  jak również po wyrażeniu osobnej zgody w celach marketingowych, informacyjnych.
 • W celu koniecznego i/ lub użytecznego do wykonania usługi i/lub prac, kontynuacji i prawidłowego procesu przebiegu świadczenia leczenia , zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego na podstawie Państwa zgody.  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • W celu wykonania koniecznego i /lub potrzebnego i/ lub użytecznego do realizowania Państwa leczenia zgodnie ze wskazaniami kliniki i /lub lekarza na podstawie art. . 6 ust 1 lit . b RODO.
 • W celu wypełnienie norm prawa powszechnie obowiązującego w szczególności wynikających z prawa medycznego i podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO.
 • W celu wykonania usług i świadczeń medycznych, ponieważ jest to niezbędne  do realizacji Państwa żywotnych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d  RODO.
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do właściwej opieki medycznej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania powyższego zadania, które realizujemy w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego obowiązku przechowywania stosownej dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W celach badań lub szkoleń naukowych po wcześniejszej pseudonominizacji , tj. samych zdjęć i/lub prześwietleń i/lub modeli i/lub prac protetycznych po takim przetworzeniu, by nie można ich już było przypisać konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji.
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm., a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta* tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

Dane będą chronione zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych       osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.

Pkt. 4

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są :

Imię i nazwisko, adres (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer mieszkania inne oznaczenia ), adres e-mail,  numer telefonu, imiona rodziców, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, dane medyczne, dokumentacja medyczna, dane biometryczne, numer PESEL, numer NIP, wyniki badań diagnostycznych, wyniki badań histopatologicznych, zażywane leki, recepty, diagnozy, rozpoznania, wykonane usługi, informacje dotyczące rozliczenia, dokumentacja finansowa, dane dotyczące zdrowia, zalecenia,  zlecenia i skierowania. 

Pkt . 5

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu praw do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że obowiązek ich przetwarzania  będzie wynikał z prawa powszechnie obowiązującego albo będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Pkt. 6

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z prowadzenia dokumentacji ( w tym medycznej, finansowej i/lub zrealizowanych dla Państwa i/lub klinik  i/lub podmiotów współpracujących z Administratorem) będą przetwarzane z poszanowaniem prawa i przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia Państwa lub osób trzecich związane z działalnością Administratora.

Pkt. 7

Prawa osób, których dane dotyczą :

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych ograniczenia przetwarzania danych; 
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.